[189 - 8ع]

ضيافت رضا حکمت رئيس مجلس شوراي ملي به مناسبت ديدار با مديران جرايد متحصن در مجلس در خصوص لغو قانون مطبوعات

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org