[515 - 4ع]

سردر يکي از مريضخانه‌هاي تهران در دوره مظفري

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org