[4775 - 4ع]

نمايي از ميدان فردوسي در دهه 20

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org