[4691 - 3ع]

يکي از دستگاههاي قديمي شرکت مخابرات در تهران، دوره پهلوي اول

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org