[2276 - 3ع]

توقف کاروان شتر در يک کاروانسرا در اوايل دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org