[2162 - 3ع]

مغازه سنگ‌تراشي در دوره قاجاريه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org