[6815 - 1ع]

تزيين ايوان کتابخانه مجلس شوراي ملي به مناسبت جشن انقراض سلسله قاجاريه، با حضور مهربان مهر و گروهي از کارکنان مجلس

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org