[5720 - 1ع]

نمايي از سردر عمارت اداره حکومتي بندرپهلوي در ابتداي سلطنت پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org