[3424 - 1ع]

آلمر معلم شيمي و فيزيک و چند تن از محصلين و کادر آموزشي مدرسه دارالفنون

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org