[16- 6 ع]

دوست محمدخان معيرالممالک حاکم گيلان  در کنار دو دستگاه درشکه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org