[4107- 4 ع]

خيابان پهلوي در تهران قديم

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org