[3891- 4ع]

گوشه‌اي از تظاهرات مردم در مقابل مجلس شوراي ملي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org