[2700- 4ع]

يک عکاس در اواسط دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org