[2191- 3 ع]

پيرمرد درويش در حال مطالعه روزنامه  در اوايل دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org