[11030- 3ع]

جايگاه پمپ بنزين در تهران،‌ اواسط دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org