[1111- 2ع ]

کامران ميرزا نايب‌السلطنه و علي‌اصغر اتابک اعظم  صدراعظم

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org