[4689- 1ع]

نمايي از عمارت مجلس شوراي ملي در بهارستان تهران

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org