[3492- 1ع]

جمعي از معلمان و دانش‌آموزان مکتبخانه در دوره قاجاريه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org