[2553- 1ع]

ناصرالدين شاه در ميان عده‌اي از رجال و درباريان

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org