[3834 - 4ع]

تظاهرات مردم  تهران در خيابان شاه‌آباد، حدود سال 1330

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org