[4158 - 7ع]

سر در مجلس شوراي ملي در اوايل سلطنت پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org