[4865- 4 ع]

درخت چنار امامزاده صالح در دوره قاجاريه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org