[4705 - 3ع ]

نمايي از دروازه باغ ملي، وزارت عدليه، شهرباني و بخشي از شهر تهران در دهه 40

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org