[6815 - 1ع ]

تزئين ايوان كتابخانه مجلس شوراي ملي به مناسبت جشن انقراض سلسله قاجاريه با حضور جمعي از كاركنان مجلس

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org