[5357 - 1ع ]

نمايي از پل تجريش در اوايل دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org