[4813 - 1ع ]

يكي از كاروانسراهاي تهران قديم

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org