[3791 - 1ع ]

سقاي دوره ‌گرد در تهران قديم

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org