[3258 - 1ع]

قاضي محمد رهبر حزب دمكرات كردستان و ديگر اعضاي آن

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org