[2531- 1ع]
مظفرالدين شاه قاجار در سفر دوم خود به اروپا به همراه مقامات

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org