[99 - 141ق]

تجمع مردم در مقابل بازار تهران در حمايت از اعلاميه امام خميني (ره) مبني بر تحريم رفراندم اصول ششگانه انقلاب سفيد در بهمن ماه 1341

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org