[3- 121 پ]
بقاياي چند خودروي نظامي به آتش كشيده شده در يكي از خيانهاي تهران در جريان انقلاب اسلامي ايران

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org