[8 - 418 م ]

تصرف سفارت مصر در ايران به وسيله دانشجويان عرب در اعتراض به صلح مصر و اسراييل

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org