[1200- 8ع]

تيراندازي سربازان حکومت نظامي به سوي مردم در اوايل انقلاب اسلامي ايران در اطراف دانشگاه تهران

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org