[2975- 7 ع]

زخمي شدن تعدادي از جوانان تظاهرکننده در دوران مبارزه با رژيم پهلوي  در سال 1357

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org