[2839 – 7 ع]

کاميونهاي ارتشي حامل سربازان در خيابان شاهرضا (انقلاب)

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org