[16- 418 م]

نمايشگاه کاريکاتور اعضاي خاندان پهلوي در بهشت زهرا

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org