[11- 418 م]

يکي از مجروحين تظاهرات روز 17 شهريور در ميدان ژاله تهران

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org