[2840- 11ع]

هيات دولت جعفر شريف امامي در مجلس شوراي ملي در سال 1357 از چپ به راست: منوچهر آزمون، اميرخسرو افشارقاسملو، جعفر شريف امامي، محمد باهري، هوشنگ نهاوندي، محمد يگانه، محمدرضا امين،  کاظم وديعي (پشت سر شريف امامي)

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org