[10 - 418 م ]

يکي از مجروحين تظاهرات 17 شهريور 1357 در ميدان ژاله

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org