[54497 پ]

نامه غلامحسين دانشي نماينده آبادان به مجلس شوراي ملي مبني بر درخواست صدور دستور ابلاغ تذكر نامه به دولت جهت پاسخگويي به حادثه سينما ركس آبادان و تيراندازي به مسجد بهبهانيها در آبادان

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org