[51342  پ]

رونوشت بخشنامه وزارت کشور در مورد به کارگيري متکديان در امور ساختمان‌سازي و خيابان‌سازي و نظافت و تعيين ميزان دستمزد کارگران

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org