[35873 پ]

نامه رسمي نعمت‌الله نصيري رئيس اطلاعات و امنيت کشور به [اميرعباس هويدا] نخست‌وزير در خصوص لزوم آگاهي ساواک از منطقه فعاليت، مدت اقامت و تعداد کارشناسان کشورهاي سوسياليستي طرف قرارداد با سازمانها و نهادهاي ايراني

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org