[31814ن]

مخالفت با تصدي وزارت داخله توسط قوام‌الدوله به دليل وابستگي به شيخ خزعل

به انتخاب: پروانه بابایی

www.iichs.org