[5 – 47 – 256 الف]

اعلاميه مالکين و کشاورزان گيلان و رانکوه، مبني بر شکايت از نمايندگان مجلس شوراي ملي به دليل عدم اقدام جهت بهبود اوضاع منطقه، حفظ منافع شخصي، خوشگذراني

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org