[1833 پ]

يادداشت محمد خاتمي (ارتشبد) فرمانده نيروي هوايي در مورد جلسه فرماندهان ارتش راجع به تحرکات و تمرکزات نظامي ارتش عراق

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org