[1830 پ]

يادداشت محمد خاتمي (ارتشبد) فرمانده نيروي هوايي در مورد موقعيت خود پس از سي و دو سال خدمت در نيروي هوائي

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org