[34 – 2001 – 136 - الف]

نامه احمد اسلامي به دکتر نجفي وزير دادگستري مبني بر شکايت از اقدام تيمسار نصيري به دليل غصب باغ خود در لات لنگا واقع در جاده عباس‌آباد و کلاردشت و نيز آزار ساير کشاورزان قراء مجاور، درخواست رسيدگي و تحقيق

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org