[99 – 324 - 118ص]

نامه تيمورتاش وزير دربار پهلوي به ميرزا عيسي خان صديق مبني بر تشکر از نامه وي درمورد ترغيب و تشويق ايرانيان تحصيلکرده خارج از کشور به ايران، به ويژه ايرانيان مقيم امريکا

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org