[9 – 3002 - 115 آ]

تبريک حسين زينل طوسی به فرح پهلوي به مناسبت آزادي جمشيد آموزگار و همراهان از حادثه گروگانگيري

به انتخاب: پروانه بابایی

www.iichs.org