[29-2022- 794ع]

نامه دربار به محمدرضا پهلوي مبني بر «شرفياب شدن» برخي «هنرمندان خاص» پيش از آنکه در کاباره‌هاي تهران برنامه اجرا کنند

به انتخاب: افتخار بلارشک